RLH - RLH - Rip Tie Rip-Lock


Length

rlh114.5bk
RLH114.5BK

Rip-Lock - 1" x 14.5", Black

Price/Ea: $6.21
Price/Ea: $6.21
Total: $12.42
rlh121.5bk
RLH121.5BK

Rip-Lock - 1" x 21.5", Black

Price/Ea: $7.20
Price/Ea: $7.20
Total: $14.40
rlh13.50bk
RLH13.50BK

Rip-Lock - 1" x 3.5", Black

Price/Ea: $4.25
Price/Ea: $4.25
Total: $8.50
rlh14.50
RLH14.50BK

Rip-Lock - 1" x 4.5", Black

Price/Ea: $4.35
Price/Ea: $4.35
Total: $8.70
RLH16.50BK_Front
RLH16.50BK

Rip-Lock - 1" x 6.5", Black

Price/Ea: $4.65
Price/Ea: $4.65
Total: $9.30
rlh19.50
RLH19.50BK

Rip-Lock - 1" x 9.5", Black

Price/Ea: $5.28
Price/Ea: $5.28
Total: $10.56